kan sanshi at iba pang mga kumpanya ng pagmimina sa zambi